Algemene Leden Vergadering beslist: groen licht voor padel
23 november 2018
Categorie:
Tags:
Tags: , , ,

Algemene Leden Vergadering beslist: groen licht voor Padel

Woensdagavond 21 november vond de najaars ALV plaats. Bijna 75 leden verzamelden zich in de kantine om zich uit te spreken over een aantal belangrijke zaken. Belangrijk voor de vereniging en belangrijk voor henzelf.

Het bestuur gaf te kennen, dat zij zich wil uitbreiden tot een bezetting van zeven personen, zoals ook in de statuten (idealiter) staat beschreven. Daarnaast wil het bestuur ook een ‘professionaliseringsslag’ maken, omdat een zich ontwikkelende en complexer wordende vereniging anno 2018/2019 zulks nodig heeft. Bovendien leeft de wens om meer vrouwen in het bestuur te krijgen en tevens om te ‘verjongen’, de gemiddelde leeftijd omlaag te brengen.

Tel dit allemaal bij elkaar op, voer deze principes door en dan komt men logischerwijs uit bij de twee nieuwe bestuursleden, zoals deze aan de vergadering gepresenteerd zijn. De leden hebben ingestemd met de benoeming van Wouter Pol en met Muriel Boltje. Het bestuur heeft besloten dat Wouter de functie van penningmeester zal vervullen. Muriel zal als lid met nader in te vullen taakgebieden worden belast.

Met Wouter en Muriel zijn er nu twee leden in het bestuur van onder de vijftig jaar en heeft er een verdubbeling van het aantal vrouwen plaatsgevonden. Wouter heeft naast liefde voor het verenigingsleven, een duidelijk professionele signatuur op het gebied van het opzetten en uitbouwen van kleinschalige bedrijven en detailhandel. Muriel bezit naast clubgevoel, een duidelijk talent voor het uit het niets opbouwen van een internationaal commercieel netwerk.

Het bestuur gaf een duidelijke en uitgebreide uitleg, dat de eerste contributieverhoging sinds vijf jaren een op zichzelf staande aangelegenheid is, die losstaat van het introduceren van een nieuwe sport bij MLTC. Helaas liggen er wel een aantal absoluut nadelige, achterliggende oorzaken en buitengewoon noodzakelijke redenen aan ten grondslag. Ook deze werden ruim belicht en toegelicht. Na een aantal kritische en bezorgde vragen, besloot een ruime meerderheid van de aanwezigen om met de verhoging in te stemmen. Dit, omdat het op dit moment niet anders kan en omdat de alternatieve scenario’s nog minder aantrekkelijk zijn. Het bestuur heeft toegezegd om zich er sterk voor te maken om in de komende jaren deze verhoging terug te draaien.

Op de agenda dan de voor Nederland nieuwe racketsport ‘Padel’. Een speciale projectgroep uit eigen gelederen heeft de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Vooral uitgezocht, hoe succesvol het is en waarom het zo succesvol is. En, het belangrijkste, wat het voor onze vereniging kan betekenen.

De bevindingen zijn positief. Elke vereniging elders in het land, die met Padel gestart is de afgelopen jaren, is enthousiast. En allemaal zijn ze er succesvol mee.

Het uitgebreide en goed onderbouwde advies van de projectgroep, inclusief financieel plan, is door het bestuur overgenomen. En nu werd er toestemming aan de leden gevraagd om de bouw van een tweetal Padelbanen voor te bereiden en te starten.

Er ontstond een langdurig vraag- en antwoordspel en een levendige discussie. Risico’s en belangen werden tegen elkaar afgewogen. De klassieke en bekende sporten hebben te kampen met teruglopende ledenaantallen. Padel is elders in de wereld al jaren een mega-succes. En in Nederland nog maar aan het begin van zijn levenscyclus. Bovendien in onze regio nog helemaal nooit vertoond. Daar liggen kansen, maar het is voor enkelen ook een enge gedachte.

Een compliment aan alle aanwezige leden. Nooit raakte het debat oververhit of werd het onfair of persoonlijk. Steeds had men oog voor elkaars argumenten.

Uiteindelijk, na belichting van werkelijk alle kanten, werd het voorstel en tegelijk verzoek door het bestuur in stemming gebracht. Uiteindelijk hebben de aanwezige leden met bijna 80 procent meerderheid met Padel ingestemd. En heel mooi is, dat deze steun door alle geledingen en alle leeftijden heen blijkt te zijn.

De planning is om twee gloednieuwe Padelbanen, de allereerste in onze regio, in mei 2019 gereed te hebben. De bedoeling en de verwachting is, dat heel Meppel en omstreken hier gretig gebruik van zal gaan maken.

 

Met sportieve groet,

Bestuur MLTC